อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา
อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา
035-242-286
ต.ประตูชัย อ.เมือง จ.พระนครศรีอยุธยา
เปิดทุกวัน เวลา 8:00 – 18:00 น.
ค่าธรรมเนียม ชาวไทย 10 บาท ชาวต่างชาติ 50 บาท

อยุธยา อดีตเมืองหลวงเก่าแก่ของไทยมีความสำคัญทางด้านประวัติศาสตร์เป็นอย่างมาก และสถานที่สำหรับนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบด้านประวัติศาสตร์ ก็ต้องมาที่ อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ซึ่งได้จดทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก้ ภายใต้ชื่อ "นครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาและเมืองบริวาร" เมื่อปี พ.ศ. 2534
ภายในเนื้อที่ 1,810 ไร่แห่งนี้เต็มไปด้วยโบราณสถานสำคัญหลายแห่ง ไม่ว่าจะเป็นพระราชวังหลวง ซึ่งเคยเป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์และเป็นทั้งศูนย์กลางด้านการเมืองและการปกครองในเวลาเดียวกัน ปัจจุบันเป็นที่ตั้งวัดพระศรีสรรเพชญ์ วัดราชบูรณะ ซึ่งเป็นวัดสำคัญวัดหนึ่งในสมัยกรุงศรีอยุธยา โดยสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 2 (เจ้าสามพระยา) โปรดเกล้าฯ ให้สถาปนาขึ้นในปี พ.ศ. 1967 อีกแห่งก็คือ วิหารพระมงคลบพิตร ที่มีพระพุทธรูปบุทองสัมฤทธิ์องค์ใหญ่ที่สุดองค์หนึ่งในประเทศไทย
นอกจากนี้ ยังมีสถานที่สำคัญอีกหลายแห่ง เช่น วัดพระราม วัดธรรมมิกราช วัดวรเชษฐาราม พระราชวังจันทร์เกษม วัดสุวรรณดาราราม เจดีย์พระศรีสุริโยทัย กำแพงและป้อมปราการกรุงเก่า (เกาะนอกเมือง) วัดไชยวัฒนาราม วัดใหญ่ชัยมงคล วัดกษัตราธิราชวรวิหาร วัดพนัญเชิง หมู่บ้านโปรตุเกส หมู่บ้านญี่ปุ่น เพนียดคล้องช้าง และโบสถ์นักบุญยอเซฟ เป็นต้น

interesting
อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา
1 วัดไชยวัฒนาราม
2 วัดภูเขาทอง
3 พระเจดีย์ศรีสุริโยทัย
4 วัดโลกยสุธาราม
5 วัดหน้าพระเมรุ
6 พระราชวังโบราณ
7 วัดพระราม
8 พิพิธภัณฑ์
9 วัดราชบูรณะ
10 วัดมหาธาตุ
แผนที่
การเดินทาง

โดยรถยนต์
1. จากกรุงเทพฯ ใช้ทางหลวงหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน)ผ่านประตูน้ำพระอินทร์ แล้วแยกเข้าทางหลวงหมายเลข 32 แล้วเลี้ยวซ้ายไปตามทางหลวงหมายเลข 309 เข้าสู่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
2. ใช้ทางหลวงหมายเลข 306 เส้นทางกรุงเทพฯ-นนทบุรี-ปทุมธานี ถึงทางแยกสะพานปทุมธานี เลี้ยวซ้ายสู่ทางหลวงหมายเลข 3309 ผ่านศูนย์ศิลปาชีพบางไทร อำเภอบางปะอิน เข้าสู่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา