วัดพระธาตุแช่แห้ง
วัดพระธาตุแช่แห้ง
054-751-846
ต.ม่วงตึ๊ด อ.ภูเพียง จ.น่าน
เปิดทุกวัน เวลา 6:00 – 18:00 น.

พระบรมธาตุแช่แห้งแห่งวัดพระธาตุแช่แห้ง เป็นพระธาตุคู่บ้านคู่เมืองของชาวน่าน โดยเมื่อ พ.ศ. 1891 พญาการเมืองโปรดให้สร้างขึ้น เพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่ได้มาจากกรุงสุโขทัย ซึ่งถือเป็นอนุสรณ์ของความรักและความสัมพันธ์ระหว่างเมืองน่านกับเมืองสุโขทัยในอดีต

ส่วนศิลปะการก่อสร้างของตัวพระบรมธาตุฯ นั้น ได้รับอิทธิพลมาจากเจดีย์พระธาตุหริภุณไชย ลักษณะโดยรอบๆ ขององค์พระธาตุจะมีการบุรอบองค์ด้วยทองจังโก ส่วนทางเดินขึ้นสู่องค์พระธาตุจะเป็นตัวพญานาค 2 ตัว หน้าบันเหนือประตูทางเข้าพระวิหาร เป็นปูนปั้นลายนาคเกี้ยว ซึ่งถือเป็นเอกลักษณ์ของศิลปกรรมเมืองน่านอย่างแท้จริง สำหรับวิหารหลวงที่อยู่ทางด้านทิศใต้ขององค์พระธาตุนั้น ภายในวิหารหลวงมีพระเจ้าล้านทองตั้งตระหง่าน เป็นพระประธานที่สวยงาม พุทธลักษณะปางมารศรีวิชัยศิลปะล้านนา นอกจากนี้ ยังมีวิหารพระเจ้าทันใจ เจดีย์วัดพระธาตุแช่แห้ง และวิหารพุทธไสยาศน์ ที่อยู่ด้านหน้านอกกำแพงแก้วขององค์พระธาตุแช่แห้งและมีเจดีย์สีขาวศิลปะพม่า ที่ชาวบ้านเรียกว่า พระธาตุเชวาดากอง อีกด้วย

ชาวน่าน เชื่อว่า การได้มากราบไหว้องค์พระธาตุแซ่แห้งจะได้รับอานิสงค์อย่างแรงกล้า ทำให้ชีวิตอยู่ดี มีสุข ปราศจากโรคภัยต่างๆ และหน้าที่การงานเจริญก้าวหน้า ถ้ามีโอกาสมาเที่ยวน่าน ต้องห้ามพลาดเด็ดขาด

interesting
วัดพระธาตุแช่แห้ง
1 สุสานบ้านหนองเต่า
2 วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง
3 สวนรุกขชาติแช่แห้ง
แผนที่
การเดินทาง

โดยรถยนต์
จากตัวเมืองข้ามสะพานแม่น้ำน่าน ไปตามทางหลวงหมายเลข 1168 สายน่าน-แม่จริม ประมาณ 3 กิโลเมตร