พุทธมณฑล
พุทธมณฑล
02-441-9013
ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
เปิดทุกวันเวลา 05.00 – 19.00 น.

เมื่อถึงวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา พุทธมณฑลเป็นสถานที่ที่สำคัญที่ใช้จัดงานเสมอ ด้วยพื้นที่กว้างใหญ่ประมาณ 2,500 ไร่ สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2500 เนื่องในโอกาสที่พุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองมาได้ถึง 2,500 ปี บริเวณจุดศูนย์กลางของพุทธมณฑลเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปปางลีลาอันงดงามเป็นเอกลักษณ์ ออกแบบโดย ศาสตราจารย์ ศิลป์ พีระศรี ปรมาจารย์ด้านศิลปะของไทย พระพุทธรูปมีความสูง 2,500 กระเบียด (ประมาณ 15.875 เมตร) พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงพระราชทานนามว่า พระศรีศากยะทศพลญาณประธานพุทธมณฑลสุทรรศน์ รอบองค์พระประธานเป็นสถานที่จำลองของ สังเวชนียสถาน 4 ตำบล และสถานที่สำคัญอื่น ๆ ได้แก่ พระวิหารพุทธมณฑล ตำหนักสมเด็จพระสังฆราช และที่พำนักสงฆ์อาคันตุกะ หอประชุมทางกิจการพระพุทธศาสนา ศาลาปฏิบัติกรรมฐาน ฯลฯ บริเวณโดยรอบเป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ที่เปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าไปพักผ่อนได้

interesting
พุทธมณฑล
1.พระศรีศากยะทศพลญาณ
2.สระอโนดาต
แผนที่
การเดินทาง

ตั้งอยู่ที่ถนนพุทธมณฑลสาย 4 บริเวณที่ตัดกับถนนอุทยาน