กลุ่มวิสาหกิจชุมชนหม้อห้อมทุ่งเจริญย้อมสีธรรมชาติ
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนหม้อห้อมทุ่งเจริญย้อมสีธรรมชาติ
054-521-709
ตำบลทุ่งโฮ้ง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่
เปิดทุกวัน

เสื้อพื้นเมืองสีน้ำเงินเข้ม หรือที่รู้จักกันในนาม “หม้อห้อมเมืองแพร่” เป็นหนึ่งในสินค้าที่เป็นเอกลักษณ์ของเมืองแพร่ที่เป็นที่รู้จักมายาวนาน แต่ในยุคปัจจุบัน ความนิยมใส่เสื้อหม้อห้อมอาจจะลดน้อยลงไป น่ายินดีที่ได้มีการก่อตั้ง “กลุ่มวิสาหกิจชุมชนหม้อห้อมทุ่งเจริญย้อมสีธรรมชาติ” ซึ่งเป็นการรวมกลุ่มของคนในชุมชนเพื่อตอบสนองปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและพึ่งพาตนเอง ร่วมใจกันรักษาภูมิปัญญาของผ้าหม้อห้อมให้ยั่งยืนต่อไป โดยจัดเป็นศูนย์การเรียนรู้เกี่ยวกับการทำผ้าหม้อห้อม ภายในชุมชนมีการสาธิตขั้นตอนการทำผ้าหม้อห้อม ตั้งแต่การย้อมไปจนถึงการตัดเย็บเป็นผลิตภัณฑ์ในรูปแบบต่าง ๆ และผู้มาเยี่ยมชมยังสามารถออกแบบจัดทำลวดลายและลงมือย้อมผ้าหม้อห้อมได้ด้วยตนเองอีกด้วย

interesting
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนหม้อห้อมทุ่งเจริญย้อมสีธรรมชาติ
1. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนหม้อห้อมทุ่งเจริญย้อมสีธรรมชาติ
2. บ้านทุ่งโฮ้ง
3. ตลาดทุ่งโฮ้ง
แผนที่
การเดินทาง

ตั้งอยู่ในอำเภอเมืองแพร่ริมถนนยันตรกิจโกศล จุดสังเกตคือธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาทุ่งโฮ้ง เมื่อเลยธนาคารแล้ว ให้เลี้ยวซ้ายเข้าซอย 3